Všeobecné obchodní podmínky

NAUTIG SE, Vodňanská 1567, 198 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 24832057 DIČ: CZ 24832057

 Obchodní podmínky – prodej skladových montovaných hal

 1. Základní ustanovení

1. Tyto smluvní obchodní podmínky upravují vztahy mezi dodavatelem (dále též jako „prodávající“) a odběrateli (dále též jako „kupující“) Zboží bude dodáváno prodávajícím na základě objednávek kupujícího akceptovaných prodávajícím. Objednávky mohou být učiněny prostřednictvím obchodních zástupců prodávajícího, internetového obchodu, písemně, faxem, e-mailem, osobně či telefonicky. Telefonickou nebo osobní objednávku lze učinit v pracovních dnech od 09:00 do 16:00 hodin.V případě telefonické objednávky má prodávající právo požádat kupujícího, aby mu tato objednávka byla před datem dodání zboží ještě potvrzena doručením písemné objednávky. Pokud kupující jeho žádosti nevyhoví, může prodávající jinak řádně učiněnou objednávku odmítnout.

2. Objednávka musí vždy obsahovat identifikaci kupujícího (firmu, sídlo, IČ, DIČ, kontaktní e-mail a telefon), označení zboží kódem a přesným názvem v souladu s aktuální nabídkou, množství zboží a den uskutečnění objednávky.

2. Objednací, platební a dodací podmínky

1. Zboží bude dodáváno prodávajícím na základě objednávek kupujícího akceptovaných prodávajícím. Prodávající nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne uskutečnění objednávky potvrdí kupujícímu na sdělený e-mail objednávku včetně specifikace zboží, množství, ceny a předpokládaného termínu dodání.

2. Prodávající je oprávněn odmítnout jinak řádně učiněnou objednávku kupujícího, je-li kupující v prodlení s úhradou předchozí dodávky zboží.

3. Dodání zboží do sídla prodávajícího, případně na jiné dohodnuté místo, bude kupujícímu oznámeno e-mailem a zároveň mu bude vystavena faktura – daňový doklad na úhradu kupní ceny, nebo zálohy na kupní cenu. Faktura je splatná do 7 dnů ode dne vystavení a kupujícímu bude doručena po dohodě některým ze způsobů: poštou, e-mailem, nebo osobně. Cena zboží musí být uhrazena před jeho převzetím kupujícím nebo uhrazena v hotovosti při převzetí zboží.

4. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu, zálohu, nebo doplatek kupní ceny převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře nejpozději do posledního dne její splatnosti. V případě úhrady při převzetí se kupní cena, nebo její doplatek, hradí v hotovosti při převzetí zboží. Ke všem cenám je připočtena 21% DPH. Běžné platební podmínky jsou následující: a) pokud je objednané zboží skladem, kupující předem, případně při převzetí zboží uhradí celou kupní cenu; b) pokud není objednané zboží skladem, kupujícímu je sdělena předpokládaná doba dodání a vystavena zálohová faktura na úhradu 45% ceny dodávky.

5. Za zaplacení kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu se považuje připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře, nebylo-li dohodnuto jinak.

6. V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované kupní ceny či její části, je tento povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení. V případě, že kupující uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 45% ceny dodávky a následně neuhradí doplatek kupní ceny, zavazuje se prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy. Kupující výslovně souhlasí s tím, že smluvní pokuta bude započtena na uhrazenou zálohu. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7. V případě, že si kupující přeje dodání zboží na jiné místo než je sídlo prodávajícího, požádá e-mailem o zajištění takové přepravy. Přepravu zboží na jiné místo zajistí prodávající za cenu uvedenou na www.halmont.cz, tato přeprava bude vyúčtována zvlášť. Před objednáním přepravy musí být kupujícím uhrazena celá kupní cena zboží. V případě objednávky s dodací dobou 90 nebo120 dní je přeprava po České republice zdarma v případě, že kupující uhradí po objednání celou kupní cenu.

8. Při převzetí zboží předá prodávající kupujícímu i veškeré dokumenty vztahující se ke zboží. Kupující je povinen se s těmito dokumenty seznámit před tím, než začne zboží užívat a následně se těmito dokumenty řídit. Kupující prodávajícímu převzetí zboží písemně potvrdí.

9. Zboží bude baleno, loženo a řádně zajištěno pro účel přepravy podle běžných zvyklostí.

10. Předpokládaná dodací doba bude kupujícímu sdělena při potvrzení objednávky prodávajícím. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak.

11. Kupující či osoba jím pověřená je povinna zkontrolovat zboží při převzetí a případné vady ihned oznámit prodávajícímu. Případné vady zboží bude kupující reklamovat v souladu s podmínkami reklamace uvedenými v těchto obchodních podmínkách.

12. Odpovědnost smluvních stran za splnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže smluvní povinnosti nebyly splněny:

         a) v důsledku vyšší moci, tj. v důsledku překážek, jež nastaly nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění povinnosti. Pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 60 dnů, jsou smluvní strany povinny splnit povinnosti vyplývající z této smlouvy či objednávek akceptovaných kupujícím, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci. Trvá-li překážka déle než 60 dnů, oprávněná smluvní strana má právo odstoupit od konkrétní kupní smlouvy (akceptované objednávky), na základě níž měla být příslušná dodávka zboží realizována.

         b) v důsledku zásahu státního orgánu, který znemožní smluvním stranám splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

3. Výhrada vlastnictví, nebezpečí škody na věci

1. Smluvní strany si sjednaly výhradu vlastnictví v souladu s § 445 obchodního zákoníku, dle které vlastnické právo k dodanému zboží, včetně obalu přechází na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny, není-li písemně dohodnuto jinak.

2. Kupující je oprávněn obvyklým způsobem disponovat dodaným zboží, vyjma jeho zcizení třetím subjektům před zaplacením kupní ceny prodávajícímu. Toto oprávnění se automaticky ruší, pokud bude s kupujícím zahájeno insolvenční řízení či kupující vstoupí do likvidace.

3. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dnem převzetí dodaného zboží. Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinností prodávajícího dle těchto obchodních podmínek.

4. Záruka, reklamace

1. Prodávající poskytuje záruku za to, že dodané zboží si uchová užitné vlastnosti popsané v průvodní dokumentaci po dobu 24 měsíců, za předpokladu dodržení podmínek stanovených výrobcem a prodávajícím. Záruka se nevstahuje na mechanické součásti a na zipy

2. Kupující je povinen vady písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději ve lhůtách uvedených v odstavci 3 tohoto článku.

3. Kupující je oprávněn reklamovat:

          a) množstevní vady při převzetí;

          b) vady jakosti:

                – zjevné do 10 dnů od převzetí zboží;

                – skryté do 10 dnů od zjištění kvalitativní vady, a to po celou dobu užitelnosti zboží;

          c) vady právní do 10 dnů od jejich zjištění.

4. Kupující musí reklamaci dle odstavce 3 písm. b) tohoto článku uplatnit písemně. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka, jímž byla reklamace uplatněna.

5. Oznámení o vadách musí obsahovat:

          a) číslo faktury;

          b) číslo dodacího listu, pokud byl použit a liší-li se od čísla faktury

          c) popis vady, nebo přesné určení, jak se projevuje

          d) počet vadných kusů s uvedením kódového označení a názvu zboží.

6. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího či jiných událostí, zejména:

         a) v důsledku nedodržení pokynů prodávajícího či výrobce o používání a údržbě zboží;

         b) důsledkem nedodržení provozních, bezpečnostních nebo hygienických předpisů;

         c) provedením svévolných zásahů a změn zboží nebo jeho násilným poškozením;

         d) vlivem požáru okolí nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů;

         e) provedením svévolných zásahů a změn do zboží nebo jeho násilným poškozením;

 

5. Závěrečná ujednání

1. Prodávající a kupující prohlašují, že souhlasí, aby komunikace mezi nimi byla vedena podle jejich vlastní volby poštou, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky. V případě doručování poštou se korespondence považuje za doručenou třetím dnem od jejího odeslání, v případě doručování e-mailem nebo datovou schránkou se zprávy považují za doručené po uplynutí 72 hodin od jejich odeslání.

2. Obchodní vztahy mezi stranami se řídí českým právem, zejména pak úpravou dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v účinném znění a případné spory budou řešeny vždy nejprve smírnou cestou.